PROJEKT

Pågående projekt 


Riksförbundet Pilgrim i Sverige genomför i år två olika projekt. Klicka på någon av snabblänkarna för att komma till respektive projekt:


Projektet "Enklare boende längs vandringsleder och pilgrimsleder", 1 år

Projektet "Tematisk organisering och samordning av pilgrimsleder nationellt", 1 år


PROJEKT

"Enklare boende längs vandringsleder och pilgrimsleder"


Riksförbundet Pilgrim i Sverige genomföre en förstudie under 2024 med titeln "Enklare boende längs långvandringsleder och pilgrimsleder". Förstudien görs i samarbete med Svenska Turistföreningen (STF). Förstudien är finansierad genom bidrag från paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv


(snabblänkar till stycken i texten)

Syfte med förstudien

Definition av begreppet "enklare boende"

Bakgrund till förstudien

Genomförande

Metod

Resultatet

Kontakt

Syfte med förstudien:

 • Genom att enklare boenden kan erbjudas, tillgängliggörs långvandring till allmänheten till ett lägre pris. Dessutom sänks tröskeln att våga ge sig ut, då inte tält är enda alternativet för billigt boende,
 • Avsikten är att påverka det rörliga friluftslivet positivt, och specifikt underlätta längre vandringar längs låglandleder, som idag har lågt antal vandrare på grund av ont om logimöjligheter.
 • Förstudien ska identifiera förutsättningar för att erbjuda enklare boenden i lokaler som idag ofta står tomma och ägs av t ex Svenska kyrkan, frikyrkor, Scoutrörelsen, hembygdsföreningar mm.
 • Enklare boende ska bli ett komplement till redan befintlig besöksnäring på en plats eller ibland obefintlig besöksnäring, för att bidra till den lokala ekonomin.
 • Förstudien ska titta på goda exempel från Sverige, övriga Norden och Europa.
  Förstudien ska kartlägga vilka lagar och regler som gäller för uthyrning av övernattning till privatpersoner och grupper i Sverige. Brandskydd, försäkring, bokning, personal, kostnader mm.
 • Efter förstudien ska en bredare projektansökan formuleras med fler parter, för att praktiska prova genomförande av det förstudien visar är möjligt att göra.

Definition av begreppet "enklare boende:

 • En enklare boendeform än vandrarhem.
 • En natts övernattning i rum med golvyta, madrasser eller sängar/våningssängar. 
 • Ofta boende tillsammans med andra i samma rum. 
 • Ofta obemannat och självservice. 
 • Oftast hygienmöjligheter som är WC eller torrdass som delas med andra.
 • Ibland finns dusch.
 • Oftast finns dricksvatten.
 • Ofta möjlighet för självhushåll (vatten, kokmöjligheter, kylskåp).
 • Ibland möjlighet att köpa torrvaror.
 • Ibland möjligt att förboka.

Bakgrund till förstudien:

Erfarenheten från bland annat Camino de Santiago (pilgrimleden i Spanien) visar att ”enklare boende” är en viktig faktor för att öka antalet långvandrare. Det öppnar upp långvandrandet för helt nya och inte lika köpstarka grupper. Längs Camino de Santiago iordningställde offentliga aktörer enklare boende med 15-20 kilometers avstånd. Detta möjliggjorde en större mängd vandrare som bidragit till en av Europas mest populära leder där besöksnäringen blomstrar, natur- och kulturvärden utvecklas och många får en unik upplevelse. Man kan idag vandra Caminon i princip hela vägen och bo på högkvalitativa hotell, men också fortfarande på härbärgen för några euro per natt.


Erfarenheten är tydlig – de enklare boendena var en förutsättning för att få fart på den utveckling som tagit Caminon från något tusental vandrare på tidigt 80-tal till 450 000 vandrare år 2022!


Riksförbundet Pilgrim i Sverige vill dels dra lärdom av erfarenheterna från Caminon i Spanien, och dels även från Svenska Turistföreningen och deras långa erfarenhet av att arbeta med stugor och stugvärdar. Förstudien ska också titta på konceptet Pilgrim Welcome längs Saint Birgitta Ways i Sverige och erfarenheter från ”hytter” i Norge och enklare boenden längs Gudbrandsdalsleden samt boenden längs Haervejen i Danmark.

Genomförande:

Frågor som ska besvaras är:

 • Hur har andra gjort? Samla erfarenheter från Caminon i Spanien, ”hytter” i Norge samt från STF:s system med stugor och stugvärdar. En stor del i förstudien kommer vara att intervjua personer och besöka platser för erfarenhetsutbyte. Här ingår även att titta på och analysera olika former av “idealitet” - framför allt länkat till underhåll, mottagande etc.


 • Kartlägga regelverket kring uthyrning av lokaler till privatpersoner och grupper. Vad gäller kring brandskydd, försäkringar, namnlistor, regler kring frivillighet mm?


 • Vilka kostnader är förenade med uthyrning av lokaler för boende? Tvätt, städning, värdskap, digital bokning, pengahantering mm? Hur hanterars och administreras enklare boende på effektiva sätt?


 • Hur ser målgruppen och efterfrågan ut på andra platser som gjort detta.


 • Titta på goda exempel hur andra gjort för att dessa enklare boenden ska komplettera och diversifiera besöksnäringen på bästa sätt.

Metod:

Studien ska göras genom inventering, intervjuer och en workshop med övriga intressenter, tex Scoutrörelsen, Frikyrkorna, bygdegårdarnas riksförbund mfl.

Resultatet:
Förstudiens resultat blir ett samlat material med förutsättningar för uthyrning av enklare boende. Ett material som sedan kan spridas till intressenter inom friluftssverige.
Efter förstudien ska en bredare projektansökan formuleras med fler parter där praktisk försöksverksamhet ska genomföras.

Kontakt:

Har du input, frågor eller något annat kring projektet, går det bra att kontakta:


Josefine Schön, Riksförbundet Pilgrim i Sverige

e-post: info@pilgrimisverige.se

Tel: 076-136 53 61


PROJEKT

Tematisk organisering och samordning av pilgrimsleder nationellt

Projektbeskrivning: 

Vi Riksförbundet Pilgrim i Sverige (PiS) vill ta rollen som språkrör, koordinator genom att stötta de organisationer som jobbar med drift och utveckling av svenska pilgrimsleder, för att uppnå en långsiktigt hållbar och kvalitetssäkrad ledinfrastruktur.
PiS ska vara en självklar part i samverkansmodellen och dess utvecklingsgrupp. Samla in erfarenheter och kunskap ör att representera pilgrimsrörelsen i utvecklingsgruppen, men också att förmedla kunskap och erfarenheter från utvecklingsgruppen tillbaka till pilgrimsrörelsen. PiS ska också aktivt delta i de nätverksmöte Naturvårdsverket planerar under 2024 för pilgrimsleder.


PiS ska genom dialog och granskning av rapporterna för de pilgrimsledsprojekt som genomfördes 2023, identifiera utmaningar, framgångsfaktorer och goda ideer. Utifrån det underlaget ska metoder tas fram som ska spridas vid kligitala och fysiska möten (regionala träffar mm) dit PiS bjuds in för att sprida kunskapen. En kunskap som även är viktig in i ramverkets fortsatta arbete. PiS kan samla in synpunkter och underlag till Vandringsledsforum 2024 och även bidra med innehåll till forumet, så som att prata tematik, och där pilgrim kan vara ett tema.
PiS ska även arrangera en egen erfarenhetsträff/studieresa för kunskapsutbyte och kunskapsspridning.
Fokus år 2024 ska ligga på att sprida framgångsfaktorer för samarbeten mellan stift och regioner i
ledorga n isationsfrågor.
PiS ska även sprida metoder, kunskap om ramverket och annan kunskap i sina egna kanaler (hemsida, sociala media), vilket innebär att tid behöver läggas på att utveckla och sprida materialet. Förmedla nyheter och information. Även fylla på ramverkets verktygslåda med goda exempel.
PiS ska fortsätta arbetet med att identifiera och rekrytera pilgrimsaktörer för att få pilgrimsnätverket att växa och representaviteten att bli mer heltäckande.


Arbetet med organisering av pilgrimsleder är komplext, då det rör sig om tematik över långa sträckor med många olika samarbetsparter i olika organisationer. Arbetet bidrar till attraktiva och tillgängliga pilgrimsleder som bidrar till förbättrad folkhälsa, landsbygdsutveckling och uppfyller många av de tio friluftspolitiska målen. Pilgrimsleder är ofta historiskt och kulturellt intressanta, vilket kan bli intressanta reseanledningar även för utländska besökare och bidra till internationella gästnätter.


Tidplan och upplägg:

Jan-mars: Samla in rapporter och andra erfarenheter från pilgrimsledsprojekt från tidigare år och framför allt från år 2023, men även tidigare arbete.
April: Analysera och sammanställa det insamlade materialet.
Maj-juni: Sprida erfarenheter och best practice i PiS kanaler så som hemsida, sociala media.
Maj-juni: Genomföra fysisk erfarenhetsträff med pilgrimsnätverket för att sprida kunskapen och ge möjlighet för nätverket att träffas.

Sep: Arrangera studieresa eller annan aktivitet för utbyte av erfarenheter för pilgrimsnätverket.

Aug-dec: Fortsätta sprida framgångskoncept till pilgrimsnätverket. Delta på fysiska och digitala möten, utveckla hemsidan med mer matnyttig information.

Utlysningens syfte:

"Syftet med bidraget är att stärkta eller tillskapa organisationer som ska ha som huvudsyfte att samordna arbetet med vandringsleder i större geografisk omfattning och/eller tematisk omfattning där staten inte är huvudman. Arbetet ska bidra till hållbara, tillgängliga och kvalitetssäkrade vandringsleder och utgår från det nationella ramverket för vandringsutveckling". /Naturvårdsverket


Läs mer om utlysningen på Naturvårdsverkets hemsida.

Kontakt:

Har du input, frågor eller något annat kring projektet, går det bra att kontakta:


Josefine Schön, Riksförbundet Pilgrim i Sverige

e-post: info@pilgrimisverige.se

Tel: 076-136 53 61