PILGRIM I SVERIGES VERKSAMHETSPLAN 2024


För verksamhetsåret 2024 avser Riksförbundet Pilgrim i Sverige (PiS) bedriva följande verksamhet. Som ett paraplyorgan för organisationer som är engagerade i pilgrimsverksamhet vill PiS verka för:


  • 1. Samordning och kommunikation - verka för att pilgrimsleder och pilgrimscentra blir digitalt sökbara samt sprida information om dem via förbundets hemsida, nyhetsbrev och Facebooksida, samt arbeta för samordning med övriga vandringsorganisationer


  • 2. Certifiering och försäljning - förmedla riktlinjer och regler samt ge tillstånd för märkning av S:t Olofsleder med pilgrimssymbolen för S:t Olof, och ansvara för försäljning av S:t Olofsmärket, helst i samverkan med extern aktör


  • 3. Möten - ansvara för nätverksträffar för pilgrimsfrågor, närvara vid bok-och biblioteksmässan, vara huvudman för rikspilgrimsmöten och uppmuntra till ytterligare möten för reflektion i pilgrimsfrågor


  • 4. Samverkan med andra aktörer som utvecklar vandringsleder i Sverige, Norden och Europa. PiS har som ambition att bredda och öka medlemskapet i förbundet med representanter för till exempel fler trossamfund, för friluftsliv, turistnäring och för hembygdsrörelsen. En del i detta arbete är att genomföra en systematisk kartläggning av pilgrimsintressenter i Sverige, som är potentiella medlemmar i PiS.
    PiS vill utveckla möjligheter med medlemskapet i Svenskt Friluftsliv och deltaga i möten arrangerade av Svenskt Friluftsliv. Vår ambition är att 2024 söka både organisationsstöd och projektmedel.


PiS skall förbereda en eventuell ansökan från Naturvårdsverkets utlysning om organisering av pilgrimsleder. PiS’ roll vis-a-vis alla de pilgrimsaktörer som får offentliga medel skall klargöras och eventuellt artikuleras i en ansökan.


PiS skall inleda en strategisk diskussion med Svenska kyrkan på nationell nivå och på stiftsnivå samt andra relevanta intressenter kring nationell finansiering och rollfördelning. PiS, ett eventuellt nationellt pilgriomscentrum, Pilgrims Walk For Future och Pax Walk skall alla finnas med i den strategin.


PiS vill under året bidra till att uppmärksamma och synliggöra andligt, kulturellt och kulturhistoriskt innehåll på pilgrimsvägar och pilgrimsplatser i vårt land.


PiS kommer att på nytt samla ansvariga för pilgrimsfrågor i Svenska kyrkans stift samt Stockholms katolska stift till överläggning och utbyte av erfarenheter och information. PiS har ambitionen att dessa nätverksträffar ska arbeta ekumeniskt.


PiS kommer att medverka vid Bok-och Biblioteksmässan i Göteborg under hösten 2024 med en monter för information om förbundets verksamhet, dess medlemsorganisationers pilgrimsleder, pilgrimscentra samt aktuella pilgrimsfrågor.


PiS vill verka för utbyte av erfarenheter från vandringar mellan olika pilgrimsgrupper, och söka mer regelbundet ta in och kartlägga synpunkter från medlemsorganisationerna.


PiS avser att under 2024 fortsatt implementera de nya kriterierna för godkända Olofsleder.
PiS fortsätter att informera om och företräda pilgrimsaktörer i implementeringen av det Nationella ramverket för Vandringsleder. PiS vill ha en framträdande roll i fortsatt arbete med ramverket och framtida arbete med att utveckla pilgrimsleder som en del i vandringssverige.
PiS vill bidra till ökad medvetenhet i pilgrimsrörelsen för integrationsfrågor vad gäller
pilgrimer med funktionsvariationer, HBTQ-frågor, barns deltagande och frågor som rör etnisk mångfald. PiS vill medverka till att medlemsorganisationernas insatser i dessa frågor lyfts fram och synliggörs. Dessa perspektiv skulle med fördel kunna uppmärksammas vid något kommande rikspilgrimsmöte.


PiS avser att bidraga till arbetet med folkhälsofrågor, klimatmedvetande med tydligare samverkan med Walk for Future.


PiS vill fortsätta samverkan med pilgrimsrörelserna i Norge, Danmark och Finland samt med Association for the Cultural Route of St Olav Ways (ACSOW), den medlemsorganisation som bär ansvar för diplomering som Europeisk kulturväg. Under 2023-2024 kommer nya kriterier antas och tillämpas för vilka St Olofsleder som också kommer att vara del av de europeiska kulturvägarna.


Fortlöpande kontakt och samverkan med syfte att bland annat öka fortsatt finansiering från Svenska kyrkan på nationell nivå, Svenskt Friluftsliv, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.


ML 2023-02-18 

BUDGET 2024INTÄKTER


Anslag                            
Medlemsavgifter          60 000
Bidrag/anslag stiften   80 000

Övriga bidrag               500 000

Provision                            2 000
Försäljning material      20 000

Ränta                                 5 000
Tot intäkter                  667 000

KOSTNADER


Inköp material               18 000
Personal                      500 000
Arb.givaravgift                2 000

Arvode                           18 000
Datakostnader                4 000

Arkiv årsavgift                 2 000

Medlemsavgifter          21 000
Porto, Pg avg                   2 000
Styrelsemöten               15 000
Årsmöte                          30 000
Övriga möten                 15 000
Aktiviteter                       35 000
Övrigt                                5 000
Tot kostnader             667 000