VERKSAMHETSPLAN 2020För verksamhetsåret 2020 avser Riksförbundet Pilgrim i Sverige (PiS) bedriva följande verksamhet.
 
Som ett paraplyorgan för organisationer som är engagerade i pilgrimsverksamhet utifrån kristen tradition vill PiS verka för
 
1. Samordning och kommunikation - verka för att pilgrimsleder och pilgrimscentra blir digitalt sökbara samt sprida information om dem via förbundets hemsida och Facebook-sida.
                     
2. Certifiering och försäljning - förmedla riktlinjer och regler samt ge tillstånd för märkning av S:t Olofsleder med pilgrimssymbolen för S:t Olof, och ansvara för försäljning av S:t Olofsmärket.
 
3. Möten - ansvara för nätverksträffar för pilgrimsfrågor, närvara vid bok-och biblioteksmässan, vara huvudman för rikspilgrimsmöten och uppmuntra till ytterligare möten för reflektion i pilgrimsfrågor.
                     
4. Samverkan med andra aktörer som t ex Friluftsfrämjandet samt regionala
sekulära organisationer och kommuner med fokus på friluftsliv, kulturarv, miljö och folkhälsa.                                   
 
PiS vill under året bidra till att uppmärksamma och synliggöra andligt och kulturellt och kulturhistoriskt innehåll på pilgrimsvägar och pilgrimsplatser i vårt land.
 
PiS kommer att på nytt samla ansvariga för pilgrimsfrågor i Svenska kyrkans stift samt Stockholms katolska stift till överläggning och utbyte av erfarenheter och information. PiS har ambitionen att dessa nätverksträffar ska arbeta ekumeniskt.
 
PiS kommer att medverka vid Bok-och Biblioteksmässan i Göteborg under hösten 2020 med en monter för information om förbundets verksamhet, dess medlemsorganisationers pilgrimsleder, pilgrimscentra och aktuella pilgrimsfrågor.
 
PiS vill bidra till ökad medvetenhet i pilgrimsrörelsen för integrationsfrågor vad gäller
pilgrimer med funktionsvariationer, HBTQ-frågor, barns deltagande och frågor som rör etnisk mångfald. PiS vill medverka till att medlemsorganisationernas insatser i dessa frågor lyfts fram och synliggöres.
 
PiS avser att intensifiera arbetet med folkhälsofrågor och klimatmedvetande. Ett sätt är att samarbeta med Pilgrimscentrum i Vadstena för politisk påverkan för
-att pilgrimsrörelsen ska bli en del i friluftsrörelsen
-bättre kollektiva transporter runt lederna
Ett annat sätt är att samarbeta med projektet Green Pilgrimage för erfarenhetsutbyte med andra pilgrimsdestinationer.
 
PiS ska fortsätta samverkan med Pilgrimstid Sverige, ekonomisk förening.
 
Fortgående kontakt med Nasjonalt Pilegrimssenter i Trondheim, Norge, och utveckla
kontakter med pilgrimscentra och pilgrimsrörelser i Danmark, Finland och Åland.
 
Fortsätta medverkan i Association for the Cultural Route of St Olav Ways (ACSOW), det nordiska nätverk som bildades 2010 för att samordna arbetet med pilgrimsleder till Trondheim samt certifieringen av dessa leder som europeiska kulturvägar. Det delvis nya regelverk som introducerats av ACSOW bör tillämpas succesivt.
 
Fortsatt kontakt och samverkan med Riksantikvarieämbetet i Sverige, Lantmäteriet och Naturvårdsverket.
 
ML 2019-02-26

BUDGET 2020INTÄKTER


Anslag                            
Medlemsavgifter          60 000
Bidrag RAÄ                    70 000
Försäljning material      16 000
Tot intäkter                 206 000

KOSTNADER


Inköp material             15 000
Personal                      60 000
Arb givaravgift               5 000
Datakostnader               6 000
Porto, Pg avg                 2 000
Styrelsemöten              20 000
Årsmöte                        40 000
Övriga möten                15 000
Aktiviteter                      30 000
Digitalisering                 13 000
Tot kostnader              206 000