Att ansöka om godkännande av S:t Olofsled

Att väcka liv i en pilgrimsled är ett spännande, långsiktigt arbete! För
att få märkas med S:t Olofssymbolen skall leden först godkännas av
Riksförbundet Pilgrim i Sverige. Förbundets styrelse bedömer
ansökningarna och fattar beslut i frågan ca 3 gånger/år. För att leden
skall kunna godkännas skall vissa kvalitetskrav uppfyllas. Anknytningen till S:t Olofstraditionen kommer särskilt att beaktas.Arbetsgång
Arbetet att ta fram förslag till ledsträckning sker lokalt eller regionalt. Inför planeringen bör
sökande kontakta länsmuseum eller annan antikvarisk expertis, liksom stiftet och
församlingarna i området. Arbetet kan lämpligen först bedrivas inom ramen för en
studiecirkel och kanske senare som ett större projekt.


Lederna har kulturhistorisk bakgrund, och det är därför lämpligt att börja med att studera de
äldsta vägarna i området, inventera minnesmärken med anknytning till pilgrimsvandring och
S:t Olofstraditionen. Det kan handla om platser med tradition, källor, kyrkor och skulpturer.


Efter detta studeras det moderna vägnätet, stigar och leder. Hur sammanfaller de med de
äldre vägarna? Finns logi, möjligheter att proviantera och kollektivtrafik i området? Vilken
typ av skyltning är lämplig? Hur skall markägarkontakterna genomföras? Finns konflikter
mellan leden och kommunala och statliga bestämmelser? Hur ser organisationen ut och hur
skall leden underhållas på längre sikt?


Sökanden skall också beskriva hur leden ansluter sig till det nationella ramverket för
vandringsleder. Syftet med ramverket är hållbara, kvalitetssäkrade och attraktiva vandringsleder.


Ansökan finns här nedan på sidan att läsa, men går också att ladda hem som en pdf. 
Läs om ansökningsförfarandet här på hemsidan:
Ansökan - del 1:
Ansökan skall innehålla:


1. Namn på den tänkta pilgrimsleden – eller led, där ny sträckning planeras.


2. Sökande organisation

Kan ej vara privatperson.


3. Adress


4. Organisationsnummer


5. E-post


6. Kontaktperson inkl kontaktuppgift


7. Beskrivning av leden
Beskrivningen formuleras så att det i texten går att följa leden – etapp för etapp.
Beskrivningen skall innehålla:


a) Ledsträckning, karta och etapper
En tydlig karta skall biläggas ansökan. Kartan skall ha ledsträckningen inmärkt, liksom platser
av särskilt intresse – t ex etappmål, platser av kulturhistoriskt intresse och kyrkor. Start och
mål för det aktuella projektet skall anges, liksom lämpliga vandringsetapper.


b) Ledens historia
Går det att knyta leden till äldre vägsträckningar? Finns en äldre pilgrimstradition i området?
Platser av kulturhistoriskt intresse längs ledsträckningen skall noteras – särskilt sådana med
anknytning till pilgrimsvandring (såsom källor, kyrkobyggnader, S:t Olofsminnen och platser
med tradition). Vid behov bör länsmuseet eller annan antikvarisk expertis kontaktas för
rådgivning.


c) Övriga platser av intresse
Beskriv om det längs leden finns andra platser med betydelse för pilgrimernas orientering
och naturupplevelser. Det kan t ex handla om områdets geologi och kulturminnen av yngre
datum.Ansökan - del 2

Tillämpning av det nationella ramverket för vandringsleder:
PiS gör en bedömning om den led som beskrivs i ansökan ansluter sig till de kvalitetskriterier
som uttrycks i det nationella ramverket för vandringsleder i Sverige. Kvalitetskriterierna finns
beskrivna i ett särskilt dokument, som utarbetats 2021 av flera nationella och regionala
aktörer. Klicka här för att komma till det nationella ramverket för vandringsleder.


Beskriv enligt punkterna 8 – 11 nedan hur kriterierna skall tillämpas!


PiS kommer särskilt att beakta:
- hur leden praktiskt skall sättas i stånd.
- om leden kommer i konflikt med myndighetsbestämmelser eller markägarintressen.
- om tillräcklig hänsyn till trafiksäkerhet tas.
- om skriftliga markägaravtal upprättats (gärna av kommunen för långsiktighet).
- om det finns en ledansvarig organisation.
- om en dialog eller samarbete med berörda kommuner och eller region skett.
- att det finns en drift- och skötselplan kopplad till en budget, även efter
projektfinansieringens slut.

- hur leden skall vara märkt i terräng.


Om kvalitetskriterierna inte uppfylls, ser vi gärna att ni anger en tidsatt plan för hur dessa
ska tillämpas.


8. Praktiska upplysningar
Ange hur praktiska frågor skall lösas (såsom logi, förplägnad, hållplatser för kollektivtrafik
och svåra vägkorsningar). Hur är ledens skick? Behöver den kompletteras med t ex spänger?
Avser sökande att arbeta med tillgänglighetsfrågor kring leden?


9. Lagliga aspekter
Ansökan skall innehålla en kommentar om leden kan komma i konflikt med t ex kommunala
eller statliga bestämmelser och markägarintressen. Frågan kan röra anvisningar i
planbestämmelser, nödvändiga markupplåtselavtal för märkning och skyltning av leden,
korsande av järnväg eller påverkan på lagskyddade fornlämningar.


10. Ledens långsiktiga förvaltning
Beskriv hur pilgrimsleden skall förvaltas, dvs om underhållsarbetet skall utföras av ideella
organisationer, kyrkliga församlingar, företag eller kommuner. Hur kommer förvaltningen
ske efter ev. projekts finansiering har upphört? Finns budget för detta? Vilken organisation
kommer att stå som ledansvarig? Hur har kontakterna med berörda fastighetsägare
genomförts – finns t ex markupplåtelseavtal? Har dialog eller samarbete med region eller
kommun genomförts?


11. Märkning och information
Riksförbundet Pilgrim i Sverige har tagit fram riktlinjer och regler för märkningen av leden
och användningen av S:t Olofssymbolen. Kommer dessa anvisningar att tillämpas eller skall
leden av något skäl anslutas till annan typ av märkning, t ex annan pilgrimsled, färgmarkering
eller turistled? Beskriv i övrigt hur leden skall märkas, t ex vägkorsningar, platser av särskilt
intresse, hänvisningar.


Ansökan skickas till:
info@pilgrimisverige.se


Ytterligare information och frågor:

Finns frågor går det bra att kontakta styrelseledamot Ola Hanneryd.

E-post: ola.hanneryd@fjallmuseet.se.

Tel: 070-662 64 24.