Europeisk kulturväg - ACSOW


Association of Cultural Routes of Saint Olav Ways

Riksförbundet Pilgrim i Sverige (PiS) är medlem i ACSOW, dvs den nordiska föreningen för S:t Olavsvägarna, som sedan 2010 har status som Europeisk kulturväg.


ACSOW
Association for the Route of St. Olav Ways - ACSOW - är en medlemsbaserad förening som bygger på de demokratiska värderingarna för Europeiska kulturvägar. Målet för ACSOW är att förvalta statusen som Cultural route, dvs Europeisk kulturväg, för Olavsvägarna i Norden. Genom att tillrättalägga för pilgrimsvandring på gamla färdvägar mot Nidarosdomen och Trondheim, skall föreningen främja den gemensamma Europeiska traditionen som kulturvägen och dess anknytning av kulturminnen utgör. ACSOW skall bereda möjligheter för projekt, publikationer, forskning och aktiviteter i anslutning till Olavsarvet generellt och pilgrimsvandring längs The Route of St. Olav Ways speciellt.


Europeiska kulturvägar

Cultural Route of St. Olav Ways är en 40 olika Cultural Routes, godkända av Europarådet. Rutter som inbjuder resande att upptäcka Europas mångfaldiga kulturarv genom att föra folk och platser samman i nätverk kring gemensam historia och kulturarv. De är tänkta att vara nyckelresurser i arbetet med ansvarig turism och hållbar utveckling. De täcker flera olika tema, från arkitektur och landskap till religiöst inflytande, från gastronomi och immateriellt arv till huvudpersoner inom europeisk konst, musik och litteratur.

Här är några exempel som visar på bredden av teman: European Route of Megalithic Culture, European Route of Industrial Heritage, Liberation Route Europe, Routes of Reformation, Viking Routes och Santiago de Compostela Pilgrim Routes. The Cultural Routes bygger på Europarådets värderingar om mänskliga rättigheter, kulturell mångfald, interkulturell dialog och ömsesidigt utbyte över landsgränser. Viktiga värden som förenar oss i Europa. För att få vara en Europeisk kulturväg så måste man uppfylla de kriterier som satts upp och som bygger på dessa värderingar. Certifieringen “Cultural Route of the Council of Europe” är en kvalitetsstämpel.  Nätverket av Europeiska kulturvägar implementerar innovativa aktiviteter och projekt knutna till följande huvudtema: Samarbete inom forskning och utveckling, förmedling av kulturminnen, Europeisk historia och kulturarv, studie- och kultur-utväxling för unga Européer, utövande av modern konst och kultur, kulturturism och hållbar kulturutveckling.

 

För att utveckla en kulturväg behöver man:
Definiera ett tema som är representativt för europeiska värderingar och gemensamt för flera europeiska länder.
Identifiera kulturminnen, som kan vara materiella eller immateriella.
Skapa ett nätverk med juridisk status, med minst tre europeiska länder.

Koordinera gemensamma aktiviteter i det huvudsakliga aktivitetsområdet.
Säkra en gemensam synbarhet och samstämmighet för projektet.


Temat måste uppfylla följande kriterier

  • Representera europeiska värden och vara gemensamt för minst tre europeiska länder.
  • Vara utforskat och utvecklat av grupper av multidisciplinära experter från olika europeiska regioner.
  • Illustrera europeiska minnen, historia och kulturminnen och bidra till tolkningen av olikheterna i det nutida Europa.

  • Bidra till kulturellt och utbildningsmässigt utbyte för ungdomar.

  • Tillåta utveckling av initiativ och exempelprojekt inom fältet kulturturism och hållbar kulturell utveckling.

  • Bidra till utvecklingen av turistprodukter i partnerskap med turistbyråer och operatörer.

 

Historisk tillbakablick

Våren 2010 fick Pilgrimsvägarna till Nidaros, S:t Olofsvägarna i Norden, status som europeisk kulturväg. Samma utmärkelse fick vägarna till Santiago de Compostela, som var de första pilgrimsvägarna som fick status som Europeisk kulturväg, år 1987. Detta har för dem inneburit en ökning av antalet pilgrimer från två-tre tusen till över hundratusen per år.

Pilgrim i Sverige är mycket tacksam över att man i Norge arbetade fram en ansökan. Detta skedde efter ett initiativ från Sör-Tröndelags kommun i Norge, men rent praktiskt var det Berit Lånke och Cathrine Ronca på Nidaros Pilegrimsgård som utförde det stora arbetet med att skriva ansökan och lämna fram den inför Europarådets organ för europeisk kulturvägar. 

 

Medlemsskap
Eftersom Riksförbundet PiS är medlem ACSOW så är alla PiS medlemmar med. Sedan kan varje förening, församling eller organisation själva besluta om man vill vara direkt medlem i ACSOW. All info om medlemskap finns på ACSOWs webbsida.