Godkännande av S:t Olofsled


Pilgrimsleder som får använda S.t Olofssymbolen ska vara godkända av Riksförbundet Pilgrim i Sverige. För att godkännande ska kunna ske krävs att kvalitetskraven uppfylls. Detta sker lättast om förslag till ledsträckningar tas fram enligt följande ordning.


Arbetsgång
Arbetet att ta fram förslag till ledsträckning sker lokalt eller regionalt. Vid allt sådant arbete bör kontakter snarast tas med länsmuseum eller annan antikvarisk myndighet (t ex länsantikvarie), stiftskansli och föreningen Pilgrim i Sverige för rådgivning om arbetsgång.

Dokumentation
Arbetet ska dokumenteras, i en sådan dokumentation bör ingå följande material:

 • Karta med sträckningen inritad i lämplig skala. Kartor i olika skalor kan behövas ex 1:20 000 (ekonomiska kartan) och 1:50 000 (sevärdshetskartan)
 • Förteckning över kultur- och naturminnen.
 • Beskrivning av dessa kultur- och naturminnen, med hänvisning till skriftlig dokumention. I förekommande fall bildmaterial.
 • Plan över skyltning av leden, anslutande vägar och p-platser.
 • Plan för finansiering av färdigställande och underhåll.
 • Kontakt med markägare.


Bedömning och lagliga aspekter
För bedömning av föreslagen ledsträckning utifrån aspekter på historia, kulturmiljö, naturvård och kyrklig tradition ska kontakter tas med:

 • länsstyrelse,
 • länsmuseum,
 • stiftskansli och
 • berörda kommunala instanser.


Sedan samråd skett med ovanstående organ och dessa gett skriftligt godkännande sänds förslaget till Pilgrim i Sverige för formellt godkännande. Godkännandet görs av föreningens styrelse eller av denna utsedd grupp.

Kultur- och naturminnen
För de kultur-och naturminnen som ska ägnas särskild uppmärksamhet, förtecknas och märkas längs med en pilgrimsled gäller att medeltida minnen ska ha koppling till pilgrimsväsende till exempel:

 • kyrkor, kyrkplatser, härbärgen, själahus och källor.
 • Koppling till Olof
 • Platser med betydelse för pilgrimernas orientering och naturupplevelser.
 • Övriga platser där landskapet i sig har historiska värden.Övriga kultur- och naturminnen som kan ägnas uppmärksamhet är:

 • Karaktäristiska natur- och landskapsformer, geologi, djurliv, växtlighet.
 • Arkeologiska minnesmärken.
 • Profana medeltida minnen.
 • Kulturminnen från efterreformatorisk tid. Märks med stor urskiljning.

Riktlinjer för leder

Pilgrimssymbolen kombinerar sevärdhetsmärket (S:t Hanskorset) med Olofskorset. Logotypen är formgiven av Johanna Figur Waddington som tilsammans med Douglas Waddington också stått för utformningen av gjutjärnsmärke, märkesstolpe och milsten. Symbolen är framtagen för det norska pilgrimsprojektet som letts av Riksantikvarien och Direktoratet för naturförvaltning.

I Sverige ägs symbolen av Riksförbundet Pilgrim i Sverige, som förvärvat den från norska Riksantikvarien med ekonomiskt stöd från svenska Riksantikvarieämbetet. Detta innebär att Pilgrim i Sverige har förvärvat rätten att självständigt bedöma vilka leder som ska certifieras för märkning med St Olovsmärket, men lovat att följa kraven från norska riksantikvarieämbetet. Symbolen är mönsterskyddad. Pilgrimssymbolen binder samman leder genom Sverige och Norge mot Nidaros (Trondheim).

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa kvalitet och samordning för svenska pilgrimsleder med anknytning till Olofstraditionen. De ger råd och anvisningar för arbetet med sådana leder. Leder certifieras efter ansökan av huvudman som har ansvar för skötsel och information. Med certifiering följer ett ansvar gentemot föreningen Pilgrim i Sverige.

Mål och val av vägsträckning
Målet är att skapa sammanhängande leder med anknytning till pilgrimstraditionen. Ledens sträckning ska bindas samman av natur- och kulturminnen från medeltiden, och/eller av Olofstraditionen. Lederna ska anknyta till medeltida vägsträckning. Ny sträckning kan väljas när landskapet har förändrats eller när det saknas historiska belägg för ledavsnitt. Hänsyn ska tas så att känslig natur inte skadas.

Kvalitet
Kvalitet är i detta sammanhang sammanställning av historisk dokumentation i form av skriftliga källor, arkeologiska fynd eller muntlig tradition. Tillvaratagande av natur- och kulturvärden. Märkning, skyltning och annan presentation som gör det lätt att följa leden och tillgodogöra sig information om leden och minnesmärken utmed denna. Tillgänglighet såväl till själva leden som till information om denna.